Esteu aquí: Inici Pràctiques laborals Programes de pràctiques

Programes de pràctiques

Recull d’iniciatives institucionals adreçades a la realització de pràctiques remunerades en una empresa o institució d’un altre país.

EURODISSEA
Pràctiques a empreses i entitats de determinades regions d’Europa per a joves entre 18 i 30 anys. La durada és de 3 a 7 mesos.
Requisits: estar empadronat a Catalunya (o en altres regions del programa), estar aturat (o treballar en precari), tenir coneixement suficient de l’idioma de la regió d’acollida i tenir formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada.
Convocatòria: oberta tot l’any.

PROGRAMA TLN MOBILICAT

Programa per joves d'entre 18 i 29 anys que no treballen ni estudien puguin fer pràctiques formatives no remunerades a entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea durant un període de 2 mesos. Impulsat pel Departament de treball, afers socials i famílies dins del marc del Fons Social Europeu (FSE) i del sistema de Garantia Juvenil. 100% finançat.

Requisits: tenir entre 18 i 29 anys i estar a l’atur; inscrits al programa Garantia Juvenil; ser demandants d'ocupació (DONO); disposar de títol d’ESO + formació professionalitzadora (mínim 200h); experiència laboral inferior a 12 mesos.

A la província de Lleida aquest programa està gestionat per Enfoc, l’àrea de serveis formatius del Grup Alba.

ERASMUS PRÀCTIQUES
Pràctiques a empreses o organitzacions d’un altre país participant del programa. La durada mínima és de 2 mesos per a estudiants de Formació Professional o de 3 mesos per a estudiants universitaris. La durada màxima és de 12 mesos.
Requisits: ser estudiants de formació professional de grau superior o estudiants d’Universitats que tinguin una Carta Universitària Erasmus Ampliada. Per sol·licitar aquestes pràctiques cal adreçar-se a l'oficina de Relacions Internacionals del centre d'estudis.

BEQUES ERASMUS+ UNIVERSITAT DE LLEIDA

Pràctiques en empreses o institucions d'altres països, gestionades per cada facultat/escola de la Universitat de Lleida, per a estudiants matriculats en la UdL en un programa d’estudis que condueixi a l’obtenció d’un títol oficial. El període mínim de les pràctiques és de 2 mesos (60 dies) i un màxim de 12 mesos, sempre que el període sigui consecutiu i dins del mateix curs acadèmic (en període lectiu). Per poder participar en la modalitat Erasmus+ de pràctiques l'estudiantat ha d'adreçar-se al coordinador de mobilitat de la seva facultat/escola.

BEQUES ERASMUS+ DE LA UAB
Pràctiques de 2 a 12 mesos per a estudiants de Grau, Màster i Doctorat per fer pràctiques en una entitat d’acollida d'un altre país participant al programa, en el marc
del seu currículum acadèmic o fora d’aquest.
Requisits: estar matriculat a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en què es sol·licita l’estada; tenir la nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus; estar acceptat per part de l’entitat d’acollida per fer les pràctiques.
Convocatòria: consultar al web.

ERASMUS PRÀCTIQUES DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
Pràctiques d’entre 3 i 12 mesos per a estudiants universitaris en una empresa, un centre de formació, un centre d’investigació o una organització d’un altre país europeu.
Requisits: ser estudiant de la universitat Ramon Llull i signar un conveni entre la universitat d’origen, la institució d’acollida i la persona beneficiària.
Convocatòria: oberta tot l’any.

AIESEC
Pràctiques laborals internacionals de 6 setmanes a un màxim de 18 mesos per a estudiants d'administració, enginyeries, educació i desenvolupament.
Requisits: ser estudiant universitari membre d'AIESEC.
Convocatòria: depèn de la destinació.

VULCANUS UE – JAPÓ
Pràctiques professionals per a estudiants d’últim any de grau o postgrau d'enginyeria o ciències. Programa de 4 mesos de formació lingüística i 8 mesos de pràctiques en una empresa.
Requisits: tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE.
Convocatòria: anual.

IAESTE
Pràctiques professionals de 2 a 12 mesos per a estudiants d’especialitats tècniques dins el marc de la cooperació Universitat - Empresa.
Requisits: ser estudiant universitari on hi hagi un programa IAESTE (veure web), tenir bon nivell d’anglès i altres requisits en funció de l’oferta de pràctiques.
Convocatoria: oberta tot l’any.
IAESTE – Lleida: www.iaeste.udl.cat

STEP
Pràctiques professionals de 2 setmanes a 2 mesos per a estudiants de dret i joves advocats.
Requisits: ser membre de l’associació ELSA (Europen Law Students’ Association).
Convocatòria: anual.

CO-OP INTERNACIONAL DEL GOVERN DE CANADÀ
Pràctiques laborals a Canadà d’un màxim de 12 mesos per a estudiants de 18 a 35 anys.
Requisits: ser ciutadà espanyol i residir habitualment a Espanya, estudiar a Espanya, haver rebut una carta d’oferta o contracte de pràctiques de Canadà, no haver participat abans en aquest programa de pràctiques i altres requisits de caire econòmic.
Convocatòria: anual.

BEQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME DE CATALUNYA
Programa de suport a la promoció turística de la marca Catalunya per fer estades en alguns dels centres que l’Agència té a Madrid i a l’estranger per a titulats universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE, estar empadronat a Catalunya, tenir el certificat del nivell C de català o equivalent, no tenir més de 30 anys i tenir coneixement de l’idioma oficial del país de destinació.
Convocatoria: anual.

BEQUES TURISMO DE ESPAÑA
Programa de pràctiques professionals en la xarxa de Conselleries de Turisme en l'exterior dependents de Turespaña, així com als serveis centrals de l'Institut de Turisme d'Espanya.

Requisits: nacionalitat d'algun dels estats membres de la UE; tenir el títol universitari de graduat, llicenciat, màster, arquitecte o enginyer, tècnic o diplomat en Empreses i Activitats Turístiques, diplomat en Ciències Econòmiques, Empresarials, Sociologia, Gestió i Administració Pública, o títol en FPGS en Hostaleria o Turisme (amb nota mitjana igual o superior a sis o set segons estudis); bons coneixements d’anglès.
Convocatòria: última convocatòria publicada el 2022.

BEQUES CULTUREX DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN GESTIÓ CULTURAL
Beques a l'exterior per a joves espanyols amb titulació universitària, en institucions culturals, oficines comercials i en ambaixades i consolats d'Espanya, a diferents països.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola, no haver superat els 35 anys d'edat, tenir nivel avançat d’anglès o de l’idioma oficial del destí sol·licitat (mínim B2), no haver gaudit d'una beca Culturex en anteriors convocatòries.
Convocatòria: anual.

FULLBRIGHT-SCHUMAN PER A CIUTADANS DE LA UNIÓ EUROPEA
Programes per donar classes, investigar i estudiar a universitats dels Estats Units o per rebre formació en un centre especialitzat. Cal tractar-se de temes d’interès per a la UE i les relacions amb els Estats Units.
Requisits: residents a la UE i altres requisits segons la modalitat de la convocatòria.
Convocatòria: anual.

PROFESSORS VISITANTS A EUA I CANADÀ
Places en centres educatius de primària i secundària d’Estats Units i Canadà. Durada: un curs acadèmic, prorrogable.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola, nivell avançat d’anglès i titulació de Magisteri,
Llicenciatura o Grau, Enginyeria Superior o Arquitectura Superior.
Convocatòria: anual.

LECTORATS FULBRIGHT D’ESPANYOL ALS ESTATS UNITS
Programa per donar classes d’espanyol a una universitat o College dels Estats Units, al mateix temps que s’estudien 2 o 3 assignatures de lliure elecció per semestre. La durada serà d’un curs acadèmic (d’agost a maig).
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE, ser titulat universitari amb experiència laboral o formació acreditada en l’ensenyament d’idiomes i tenir un bon nivell d’anglès.
Convocatòria: anual.

LECTORATS D’ESPANYOL A L’ESTRANGER – MINISTERI D’AFERS EXTERIORS
Programa per donar classes d’espanyol a determinades universitats del món (varia cada any segons les vacants). Durada: un curs acadèmic renovable fins a 3.
Requisits: acreditar una titulació universitària en Filologia, Lingüística, Teoria de la Literatura, Traducció i Interpretació o Humanitats, o tenir el títol de màster oficial universitari en ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
Convocatòria: anual.

LECTORATS DE CATALÀ A L’ESTRANGER
Programa de l'Institut Ramon Llull per donar classes de català a universitats de fora del domini de la llengua catalana. Durada: un curs acadèmic renovable fins a 3.
Requisits: acreditar una titulació universitària, preferentment en filologia catalana, i disposar d’un certificat de nivell superior de català. Cal acreditar coneixements de l'idioma oficial del país de destinació.
Convocatòria: anual.

AUXILIARS DE CONVERSA A L’ESTRANGER – MINISTERI D’EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT
Programa d'auxiliars de conversa d’espanyol a centres educatius de primària i secundària de diversos països. Durada: un curs acadèmic.
Requisits: tenir una titulació universitària (veure convocatòria).
Convocatòria: anual.

PROFESSORS EN SECCIONS BILINGÜES D'ESPANYOL
Programa per obtenir una plaça de professor en diferents àrees de l’ensenyament reglat no universitari en espanyol, a les Seccions Bilingües de centres educatius de diferents països, d’un any de durada.
Requisits: tenir la nacionalitat espanyola; tenir la titulació requerida en la descripció de les places amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds; estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; no haver estat seleccionat com a professor d'alguna de les Seccions Bilingües esmentades, i ocupat les places adjudicades, en sis o més convocatòries, consecutives o no.
Convocatòria: anual.

CONVOCATÒRIES PER CREAR LLISTES DE PROFESSORS INTERINS EN PROGRAMES EDUCATIUS A L'EXTERIOR
Convocatòries de les conselleries d’Educació de diferents països per a formar llistes d’aspirants per cobrir, de manera interina, els cossos de mestres, professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de Formació Professional en centres educatius de titularitat espanyola a determinats països.
Requisits: titulats/es que reuneixin els requisits establerts a cada convocatòria.
Convocatoria: anual.

BEQUES PER A ESTADES A LES DELEGACIONS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Beques de 10 mesos per a titulats universitaris a les Delegacions del Govern de la Generalitat a l’Exterior.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la UE, de l’EEE o dels països candidats a l’adhesió; acreditar residència efectiva a Catalunya d'un mínim de 2 anys continus o discontinus dins els darrers 10 anys immediatament anteriors al moment de publicació de la convocatòria; tenir titulació universitària; tenir un postgrau universitari en l'àmbit de relacions internacionals, dret internacional, economía internacional o similars (o memòria final del postgrau durant el darrer trimestre de l’any de la convocatòria); acreditar el nivell C de català o equivalent i tenir bon nivell de castellà i de la llengua del país on es realitza l’estada.
Convocatoria: anual.

BEQUES DE PRÀCTIQUES DE “LA CAIXA” I L’AGÈNCIA EFE
Pràctiques d’un any i 8 mesos a l’Agència EFE (primer a les delegacions a les Comunitats Autònomes i després a les delegacions internacionals de l’Agència) per a alumnes d’últim curs de grau o llicenciatura en periodisme i/o comunicació audiovisual.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola; ser alumne matriculat a l’últim curs de grau o llicenciatura en periodisme i /o comunicació audiovisual amb un mínim de 30 crèdits per cursar; domini del castellà i de la llengua pròpia o cooficial de la CCAA on es realitzin les pràctiques; bon expedient acadèmic; bons coneixements d’anglès i de l’idioma del país on es realitzin les pràctiques en les delegacions internacionals d’EFE.
Convocatòria: anual.

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES A LES OFICINES DE LA XARXA EXTERIOR D'ACCIÓ
Programa de pràctiques per realitzar accions de suport a les empreses catalanes en els àmbits de la gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i la internacionalització, a les Oficines exteriors d'ACCIÓ.
Requisits: tenir titulació universitària superior relacionada amb l’objectiu de la pràctica, ser menor de 26 anys, domini de la llengua catalana i la llengua castellana, bon nivel d’anglès (mínim B2).
Convocatòria: anual.

BEQUES D’INTERNACIONALITZACIÓ DE L’INSTITUT ESPANYOL DE COMERÇ EXTERIOR -ICEX
Beques de 12 mesos per a titulats universitaris per fer pràctiques en una de les seus de la xarxa d’oficines econòmiques i comercials a les ambaixades d’Espanya a l’exterior (segons convocatòria).
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE, haver nascut després de l’1 de gener de 1983, tenir un nivell avançat d’anglès (mínim B2) i no haver gaudit d’una altra beca similar.
Convocatòria: anual.

PROGRAMA ERASMUS PER A JOVES EMPRENEDORS DE LA UE
Programa d’intercanvis transnacionals d’1 a 6 mesos per a persones que volen crear una empresa per aprendre d’empresaris experimentats d’altres països de la UE.
Requisits: ser ciutadà europeu i tenir plans ferms de muntar el seu propi negoci o haver-ho fet en els darrers 3 anys.
Convocatòria: cal registrar-se al web del programa i posar-se en contacte amb una organització intermediària.
A Lleida, us podeu adreçar a Globalleida, que actua com a punt d’informació del programa a les terres de Lleida. Web Globalleida: www.globalleida.org.

PRÀCTIQUES EXECUTIVES A JAPÓ I COREA – UNIÓ EUROPEA
Pràctiques de 13 mesos per a executius del sector econòmic i comercial.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE; treballar en una empresa patrocinadora (consultar web); no haver gaudit anteriorment d’aquest ajut; tenir títol universitari i 3 anys d’experiència professional com a executiu, o bé 2 anys d’educació superior i 5 anys d’experiència professional com a executiu i tenir un perfecte coneixement d'anglès.
Convocatòria: anual.

PRÀCTIQUES EN ESTUDIS EUROPEUS D’ARQUITECTURA
Programa de la Fundación Caja de Arquitectos per realitzar pràctiques professionals de 6 mesos a estudis europeus d’Arquitectura o d’altres comunitats autònomes.
Requisits: estudiants d’Arquitectura que hagin superat, com a mínim, el 60% dels crèdits per obtenir el títol d’arquitecte en una escola espanyola d’arquitectura i joves arquitectes que hagin obtingut el títol després del 30 d’abril de 2012.
Convocatòria: anual.