Esteu aquí: Inici Pràctiques laborals Programes de pràctiques

Programes de pràctiques

Recull d’iniciatives institucionals adreçades a la realització de pràctiques remunerades en una empresa o institució d’un altre país.

EURODISSEA
Pràctiques a empreses i entitats de determinades regions d’Europa per a joves entre 18 i 32 anys. La durada és de 3 a 7 mesos.
Requisits: estar empadronat a Catalunya (o en altres regions del programa), estar aturat (o treballar en precari), tenir coneixement suficient de l’idioma de la regió d’acollida i tenir formació i/o experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada.
Convocatòria: oberta tot l’any.

ERASMUS+ MOTIVA 3
Pràctiques professionals de 16 setmanes per a persones que cursin una formació que condueixi a l’obtenció d’un certificat de professionalitat a qualsevol dels Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del SOC, a diferents països europeus.
Requisits: seguir un curs conduent a l’obtenció d’un certificat de professionalitat a qualsevol dels Centres CIFO del Servei d’Ocupació de Catalunya; estar empadronat/ada a Catalunya; estar inscrit/a com a demandant d’ocupació al SOC; tenir un coneixement suficient de l’idioma del país de destinació o d’una llengua vehicular.
Convocatòria: oberta tot l’any.

FARO GLOBAL
Pràctiques a empreses europees, dels EUA, Canadà, Àsia i Oceania per a estudiants universitaris d'últims anys de carrera. Durada mitja de 7 mesos.
Requisits: ser estudiant de qualsevol universitat pública o privada del territori espanyol i haver aprovat almenys el 70% dels crèdits. No haver rebut anteriorment cap beca de pràctiques de mobilitat subvencionada amb fons públics.
Convocatòria: oberta tot l’any.

ERASMUS PRÀCTIQUES
Pràctiques a empreses o organitzacions d’un altre país participant del programa. La durada mínima és de 2 mesos per a estudiants de Formació Professional o de 3 mesos per a estudiants universitaris. La durada màxima és de 12 mesos.
Requisits: ser estudiants de formació professional de grau superior o estudiants d’Universitats que tinguin una Carta Universitària Erasmus Ampliada. Per sol·licitar aquestes pràctiques cal adreçar-se a l'oficina de Relacions Internacionals del centre d'estudis.

BEQUES ERASMUS+ DE LA UAB
Pràctiques de 2 a 12 mesos per a estudiants de Grau, Màster i Doctorat per fer pràctiques en una entitat d’acollida d'un altre país participant al programa, en el marc
del seu currículum acadèmic o fora d’aquest.
Requisits: estar matriculat a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en què es sol·licita l’estada; tenir la nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus; estar acceptat per part de l’entitat d’acollida per fer les pràctiques.
Convocatòria: consultar al web.

ERASMUS PRÀCTIQUES DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
Pràctiques d’entre 3 i 12 mesos per a estudiants universitaris en una empresa, un centre de formació, un centre d’investigació o una organització d’un altre país europeu.
Requisits: ser estudiant de la universitat Ramon Llull i signar un conveni entre la universitat d’origen, la institució d’acollida i la persona beneficiària.
Convocatòria: oberta tot l’any.

AIESEC
Pràctiques laborals internacionals de 6 setmanes a un màxim de 18 mesos per a estudiants d'administració, enginyeries, educació i desenvolupament.
Requisits: ser estudiant universitari membre d'AIESEC.
Convocatòria: depèn de la destinació.

VULCANUS UE – JAPÓ
Pràctiques professionals per a estudiants d’últim any de grau o postgrau d'enginyeria o ciències. Programa de 4 mesos de formació lingüística i 8 mesos de pràctiques en una empresa.
Requisits: tenir nacionalitat d’un estat membre de la UE.
Convocatòria: anual.

IAESTE
Pràctiques professionals de 2 a 12 mesos per a estudiants d’especialitats tècniques dins el marc de la cooperació Universitat - Empresa.
Requisits: ser estudiant universitari on hi hagi un programa IAESTE (veure web), tenir bon nivell d’anglès i altres requisits en funció de l’oferta de pràctiques.
Convocatoria: oberta tot l’any.
IAESTE – Lleida: www.iaeste.udl.cat

STEP
Pràctiques professionals de 2 setmanes a 2 mesos per a estudiants de dret i joves advocats.
Requisits: ser membre de l’associació ELSA (Europen Law Students’ Association).
Convocatòria: anual.

CO-OP INTERNACIONAL DEL GOVERN DE CANADÀ
Pràctiques laborals a Canadà d’un màxim de 12 mesos per a estudiants de 18 a 35 anys.
Requisits: ser ciutadà espanyol i residir habitualment a Espanya, estudiar a Espanya, haver rebut una carta d’oferta o contracte de pràctiques de Canadà, no haver participat abans en aquest programa de pràctiques i altres requisits de caire econòmic.
Convocatòria: anual.

BEQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME DE CATALUNYA
Programa de suport a la promoció turística de la marca Catalunya per fer estades en alguns dels centres que l’Agència té a Madrid i a l’estranger per a titulats universitaris.
Requisits: tenir la nacionalitat d'un estat membre de la UE, estar empadronat a Catalunya, tenir el certificat del nivell C de català o equivalent, no tenir més de 30 anys i tenir coneixement de l’idioma oficial del país de destinació.
Convocatoria: anual.

BEQUES TURISMO DE ESPAÑA
Programa de pràctiques professionals en la xarxa de Conselleries de Turisme en l'exterior dependents de Turespaña, així com en empreses o institucions, dins o fora d'Espanya. Consta de tres fases successives: el Màster en turisme internacional, les pràctiques en les conselleries de Turisme i les pràctiques en empreses o institucions internacionals.
Requisits: nacionalitat d'algun dels estats membres de la UE; tenir el títol universitari de graduat, llicenciat, màster, arquitecte o enginyer, tècnic o diplomat en Empreses i Activitats Turístiques, diplomat en Ciències Econòmiques, Empresarials, Sociologia, Gestió i Administració Pública, o títol en FPGS en Hostaleria o Turisme (amb nota mitjana igual o superior a sis o set segons estudis); bons coneixements d’anglès.
Convocatòria: anual.

BEQUES CULTUREX DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN GESTIÓ CULTURAL
Beques a l'exterior per a joves espanyols amb titulació universitària, en institucions culturals, oficines comercials i en ambaixades i consolats d'Espanya, a diferents països.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola, no haver superat els 35 anys d'edat, tenir nivel avançat d’anglès o de l’idioma oficial del destí sol·licitat (mínim B2), no haver gaudit d'una beca Culturex en anteriors convocatòries.
Convocatòria: anual.

FULLBRIGHT-SCHUMAN PER A CIUTADANS DE LA UNIÓ EUROPEA
Programes per donar classes, investigar i estudiar a universitats dels Estats Units o per rebre formació en un centre especialitzat. Cal tractar-se de temes d’interès per a la UE i les relacions amb els Estats Units.
Requisits: residents a la UE i altres requisits segons la modalitat de la convocatòria.
Convocatòria: anual.

PROFESSORS VISITANTS A EUA I CANADÀ
Places en centres educatius de primària i secundària d’Estats Units i Canadà. Durada: un curs acadèmic, prorrogable.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola, nivell avançat d’anglès i titulació de Magisteri,
Llicenciatura o Grau, Enginyeria Superior o Arquitectura Superior.
Convocatòria: anual.

LECTORATS FULBRIGHT D’ESPANYOL ALS ESTATS UNITS
Programa per donar classes d’espanyol a una universitat o College dels Estats Units, al mateix temps que s’estudien 2 o 3 assignatures de lliure elecció per semestre. La durada serà d’un curs acadèmic (d’agost a maig).
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE, ser titulat universitari amb experiència laboral o formació acreditada en l’ensenyament d’idiomes i tenir un bon nivell d’anglès.
Convocatòria: anual.

LECTORATS D’ESPANYOL A L’ESTRANGER – MINISTERI D’AFERS EXTERIORS
Programa per donar classes d’espanyol a determinades universitats del món (varia cada any segons les vacants). Durada: un curs acadèmic renovable fins a 3.
Requisits: acreditar una titulació universitària en Filologia, Lingüística, Teoria de la Literatura, Traducció i Interpretació o Humanitats, o tenir el títol de màster oficial universitari en ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
Convocatòria: anual.

LECTORATS DE CATALÀ A L’ESTRANGER
Programa per donar classes de català a universitats de fora del domini de la llengua catalana. Durada: un curs acadèmic renovable fins a 3.
Requisits: acreditar una titulació universitària, preferentment en filologia catalana, i disposar d’un certificat de nivell superior de català. Cal acreditar coneixements de l'idioma oficial del país de destinació.
Convocatòria: anual.

AUXILIARS DE CONVERSA A L’ESTRANGER – MINISTERI D’EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT
Programa d'auxiliars de conversa d’espanyol a centres educatius de primària i secundària de diversos països. Durada: un curs acadèmic.
Requisits: tenir una titulació universitària (veure convocatòria).
Convocatòria: anual.

PROFESSORS EN SECCIONS BILINGÜES D'ESPANYOL
Programa per obtenir una plaça de professor en diferents àrees de l’ensenyament reglat no universitari en espanyol, a les Seccions Bilingües de centres educatius de diferents països, d’un any de durada.
Requisits: tenir la nacionalitat espanyola; tenir la titulació requerida en la descripció de les places amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds; estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; no haver estat seleccionat com a professor d'alguna de les Seccions Bilingües esmentades, i ocupat les places adjudicades, en sis o més convocatòries, consecutives o no.
Convocatòria: anual.

CONVOCATÒRIES PER CREAR LLISTES DE PROFESSORS INTERINS A DIFERENTS PAÏSOS - MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
Convocatòries de les conselleries d’Educació de diferents països per a formar llistes d’aspirants per cobrir, de manera interina, els cossos de mestres, professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de Formació Professional en centres educatius de titularitat espanyola a determinats països.
Requisits: titulats/es que reuneixin els requisits establerts a cada convocatòria.
Convocatoria: anual.

BEQUES PER A ESTADES A COMUNITATS CATALANES DE L'EXTERIOR
Beques de 9 mesos de durada per a estades a les comunitats catalanes a l’exterior per tal d’impulsar i implementar les activitats de les comunitats catalanes, promoure l’ensenyament de la llengua catalana i difondre el sistema universitari català.
Requisits: ser major d’edat, tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la UE, de l’EEE o dels països candidats a l’adhesió; acreditar residència efectiva a Catalunya d'un mínim de 2 anys continus o discontinus dins els darrers 10 anys immediatament anteriors al moment de publicació de la convocatòria; tenir titulació universitària; acreditar el nivell C de català o equivalent i tenir bon nivell de la llengua del país on es realitza l’estada.
Convocatòria: anual.

BEQUES PER A ESTADES A LES DELEGACIONS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Beques de 10 mesos per a titulats universitaris a les Delegacions del Govern de la Generalitat a l’Exterior.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un dels estats membres de la UE, de l’EEE o dels països candidats a l’adhesió; acreditar residència efectiva a Catalunya d'un mínim de 2 anys continus o discontinus dins els darrers 10 anys immediatament anteriors al moment de publicació de la convocatòria; tenir titulació universitària; tenir un postgrau universitari en l'àmbit de relacions internacionals, dret internacional, economía internacional o similars (o memòria final del postgrau durant el darrer trimestre de l’any de la convocatòria); acreditar el nivell C de català o equivalent i tenir bon nivell de castellà i de la llengua del país on es realitza l’estada.
Convocatoria: anual.

BEQUES DE PRÀCTIQUES DE “LA CAIXA” I L’AGÈNCIA EFE
Pràctiques d’un any i 8 mesos a l’Agència EFE (primer a les delegacions a les Comunitats Autònomes i després a les delegacions internacionals de l’Agència) per a alumnes d’últim curs de grau o llicenciatura en periodisme i/o comunicació audiovisual.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola; ser alumne matriculat a l’últim curs de grau o llicenciatura en periodisme i /o comunicació audiovisual amb un mínim de 30 crèdits per cursar; domini del castellà i de la llengua pròpia o cooficial de la CCAA on es realitzin les pràctiques; bon expedient acadèmic; bons coneixements d’anglès i de l’idioma del país on es realitzin les pràctiques en les delegacions internacionals d’EFE.
Convocatòria: anual.

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES A LES OFICINES DE LA XARXA EXTERIOR D'ACCIÓ
Programa de pràctiques per realitzar accions de suport a les empreses catalanes en els àmbits de la gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i la internacionalització, a les Oficines exteriors d'ACCIÓ.
Requisits: tenir titulació universitària superior relacionada amb l’objectiu de la pràctica, ser menor de 26 anys, domini de la llengua catalana i la llengua castellana, bon nivel d’anglès (mínim B2).
Convocatòria: anual.

BEQUES D’INTERNACIONALITZACIÓ DE L’INSTITUT ESPANYOL DE COMERÇ EXTERIOR -ICEX
Beques de 12 mesos per a titulats universitaris per fer pràctiques en una de les seus de la xarxa d’oficines econòmiques i comercials a les ambaixades d’Espanya a l’exterior (segons convocatòria).
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE, haver nascut després de l’1 de gener de 1983, tenir un nivell avançat d’anglès (mínim B2) i no haver gaudit d’una altra beca similar.
Convocatòria: anual.

PROGRAMA ERASMUS PER A JOVES EMPRENEDORS DE LA UE
Programa d’intercanvis transnacionals d’1 a 6 mesos per a persones que volen crear una empresa per aprendre d’empresaris experimentats d’altres països de la UE.
Requisits: ser ciutadà europeu i tenir plans ferms de muntar el seu propi negoci o haver-ho fet en els darrers 3 anys.
Convocatòria: cal registrar-se al web del programa i posar-se en contacte amb una organització intermediària.
A Lleida, us podeu adreçar a Globalleida, que actua com a punt d’informació del programa a les terres de Lleida. Web Globalleida: www.globalleida.org.

PRÀCTIQUES EXECUTIVES A JAPÓ I COREA – UNIÓ EUROPEA
Pràctiques de 13 mesos per a executius del sector econòmic i comercial.
Requisits: tenir la nacionalitat d’un estat membre de la UE; treballar en una empresa patrocinadora (consultar web); no haver gaudit anteriorment d’aquest ajut; tenir títol universitari i 3 anys d’experiència professional com a executiu, o bé 2 anys d’educació superior i 5 anys d’experiència professional com a executiu i tenir un perfecte coneixement d'anglès.
Convocatòria: anual.

PRÀCTIQUES EN ESTUDIS EUROPEUS D’ARQUITECTURA
Programa de la Fundación Caja de Arquitectos per realitzar pràctiques professionals de 6 mesos a estudis europeus d’Arquitectura o d’altres comunitats autònomes.
Requisits: estudiants d’Arquitectura que hagin superat, com a mínim, el 60% dels crèdits per obtenir el títol d’arquitecte en una escola espanyola d’arquitectura i joves arquitectes que hagin obtingut el títol després del 30 d’abril de 2012.
Convocatòria: anual.

BEQUES “JOVES AMB FUTUR” STEPONE
Programa per a joves espanyols/les estudiants de carreres tècniques i enginyeries que vulguin fer estades de pràctiques de sis mesos en startups de Sillicon Valley i Nova York.
Requisits: tenir nacionalitat espanyola; ser menors de 30 anys; estar cursant l’últim any de o ser recent graduats/des en Informàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Programari, Enginyeria de telecomunicacions o altres àrees relacionades que inclouen una quantitat important de desenvolupament de programari; bon nivell d’anglès.
Convocatòria: anual, mes de març.

BEQUES DE PRÀCTIQUES DEL CDTI EN OFICINES COMERCIALS ESPANYOLES A DIFERENTS PAÏSOS
Programa de pràctiques de dos anys per a titulats/des superiors a la xarxa d’oficines econòmiques i comercials d’Espanya a l’estranger (OFECOMES), de la Secretaria d’Estat de Comerç.
Requisits: nacionalitat espanyola; haver nascut a partir de l’1 de gener de 1989; tenir titulació universitària superior o de grau; nivell d’anglès B2.
Convocatòria: anual.