Esteu aquí: Inici Noticies BEQUES DE PRÀCTIQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A L’EXTERIOR

BEQUES DE PRÀCTIQUES DE L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A L’EXTERIOR

Convocatòria per a la concessió de beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme. Les places per a fer pràctiques són a Madrid, Frankfurt, París, Brussel·les, Nova York, Londres i Milà.

Requisits:

a) Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.

b) Posseir titulació universitària oficial (diplomatura, llicenciatura o grau) obtinguda en una universitat de qualsevol dels estats membres de la Ue o estar en condicions d'obtenir-la mentre duri el període de lliurament de sol·licituds.

c) Tenir l'empadronament a Catalunya mínim de dos anys, en els darrers cinc anys.

d) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o titulació equivalent.

e) No estar separat/ada mitjançant resolució ferma dictada en expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.

f) Tenir un màxim de 30 anys el dia de la publicació de la resolució de convocatòria.

g) Tenir un alt nivell oral i escrit de l'idioma/es oficial/s del país de destinació o bé del que habitualment s'utilitzi en les relacions professionals.

h) No haver estat beneficiari/ària amb anterioritat d'una beca de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior de l'Agència Catalana de Turisme.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 de setembre de 2019 (inclòs).

Més informació: Agència Catalana de Turisme