Esteu aquí: Inici Més informacions Tràmits previs

Tràmits previs

Reconeixement de qualificacions: xarxa NARC

Les titulacions obtingudes en un estat membre de la UE, en molts casos, han de ser reconegudes en un altre estat membre per tal de poder exercir una activitat professional, d’acord amb el que estableix la Directiva 2005/36 CE.

Si la titulació de què es disposa és un títol universitari i es vol exercir la professió en un altre país, serà necessari sol·licitar l’acreditació de la formació i, posteriorment, el reconeixement d’aquesta a afectes professionals davant els organismes competents de cada Estat d’acollida.

La xarxa NARIC (Centres nacionals d’informació sobre reconeixement acadèmic) té l’objectiu de millorar i donar a conèixer el procediment per a l’homologació i el reconeixement acadèmic de titulacions i períodes d’estudis entre diferents països. Està formada per centres nacionals dels països de la UE, de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) i els països associats.

El centre NARIC Espanya ofereix informació sobre els processos d’homologació, equivalència i reconeixement professional a Espanya i altres països, en l’àmbit de l’educació superior.

El contacte NARIC a España és:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. 
Paseo del Prado, 28 - 28014 Madrid. 
Telèfon: 91 506 55 93
naric@mecd.es

Si es disposa d’un títol de Formació Professional, la seva acreditació és competència de les Comunitats Autònomes.

Targeta Sanitària Europea

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és un document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resulten necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant una estada temporal per motius de treball, estudis, turisme, en el territori de la Unió Europea, i també els països d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

El poden adquirir tots els ciutadans europeus que estiguin assegurats per un sistema de seguretat social de qualsevol estat membre de la UE, AELC i Suïssa. Aquesta targeta no es vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre un tractament mèdic.

Més informació i sol·licitud al web de la Seguretat Social.

Transferència de prestacions de desocupació a la Unió Europea

Les persones desocupades de la Unió Europea que han adquirit un dret a prestacions per desocupació i es disposen a buscar feina en un altre país de la UE, Espai Econòmic Europeu o Suïssa, poden sol·licitar la transferència de les prestacions reconegudes al país al qual es desplacen, sempre que es duguin a terme els tràmits necessaris.

Aquest dret es genera per un període de 3 mesos (prorrogables per 3 més), sota condicions determinades que poden ser consultades en els serveis d’ocupació i les oficines de treball del territori.

Per a més informació, consulteu el web Tu Europa i el web del Servei Públic d’Ocupació Espanyol.